Ersättning för karensavdrag och sjuklönekostnader

Ersättning för karensavdrag och sjuklönekostnader

 

Riksdagen har beslutat om att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort. Riksdagen har även beslutat att staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort.


Ersättning för sjuklönekostnader
Arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för april och maj 2020. Med sjuklönekostnader menas förutom sjuklönen även kostnader för arbetsgivaravgifter. Hanteringen av stödet ska regleras i en regeringsförordning. I förslaget till ny förordning föreslår regeringen att ersättning för sjuklönekostnader ska hanteras inom det befintliga systemet – ersättning för höga sjuklönekostnader – vilket innebär att arbetsgivaren rapporterar sjuklönen i arbetsgivardeklarationen (precis som vanligt).


Karensavdrag för anställda
För att kompensera för karensavdrag som arbetsgivaren har gjort, ska den anställde efter ansökan till Försäkringskassan få sjukpenning för en dag. I förslaget till ny förordning föreslår regeringen att den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek.


Karens och sjukpenning för näringsidkare
Enskilda näringsidkare och delägare (människor) i handelsbolag har som huvudregel 7 dagars karens, men 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens finns också som alternativ. Enskilda näringsidkare och delägare (människor) i handelsbolag ska enligt de nya reglerna få sjukpenning för sjukperiodens första 14 dagar oavsett val av antal karensdagar. I förslaget till ny förordning föreslår regeringen att sjukpenningen ska vara 804 kr/dag.


Läkarintyg och sjuklön
Riksdagen har beslutat att kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden tas bort från och med 13 mars 2020. Det innebär att en anställd inte behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare under sjuklöneperioden. Regeringen har rätt att bestämma när regelverket ska upphöra att gälla och de tidigare bestämmelserna om intyg åter träda i kraft.


Läkarintyg och näringsidkare
Motsvarande undantag från krav på läkarintyg som har införts för anställda (se ovan), ska även gälla de som inte omfattas av sjuklön utan i stället får sjukpenning. Det gäller timanställda, egenföretagare och arbetslösa.
Skyldigheten att styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom genom läkarintyg – även för denna grupp – ska gälla först från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag.