Förlängt omställningsstöd

Förlängt omställningsstöd

 

Omställningsstödet förlängs för månaderna augusti till december, och kommer delas upp i två perioder där augusti, september och oktober utgör en period samt november och december en period.

Under perioden augusti-oktober kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent. För perioden november-december ska tappet ha varit minst 30 procent. Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer kunna använda stödet.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Till följd av anpassningar till EU-kommissionens tillfälliga statsstödsriktlinjer för corona-relaterade stöd får stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag som får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta i augusti, september och oktober samt upp till 90 procent i november och december. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro). I enlighet med statsstödsriktlinjerna ges stöd med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat perioden augusti 2020-februari 2021.

Perioden januari-februari 2021
Den 19 december 2020, meddelade regeringen att omställningsstödet förlängs ytterligare med perioden januari-februari 2021. För att stöd ska beviljas för denna period krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd

Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag som får upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter stödperiodens utgång. Målsättningen är ett ikraftträdande 1 mars 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas.